Skip to content

Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit -seminaarissa puntaroitiin kuntien ilmastotyön ajankohtaisia haasteita

  • by

Syksyn ensimmäisessä Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit -seminaarissa 24.10.2023 kuultiin ilmastonmuutoksen vaikutuksista kaupunkiympäristössä sekä keskusteltiin haasteista ja mahdollisuuksista kuntien ja kaupunkien ilmastotyön vauhdittamisessa. Tapahtuman järjestivät Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopiston kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria osana Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisen ilmakehän ja ilmaston lippulaivaohjelmaa (Atmosphere and Climate Competence Center, ACCC).

Tulevaisuuden kaupunkien tulee kestää muuttuvaa ilmastoa

Seminaarin avasi Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori ja sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimuksen yksikönpäällikkö Hilppa Gregow esityksellään ilmastonmuutoksen nykytilasta globaalisti ja suomalaisten kaupunkien näkökulmasta. Puheenvuorossaan Gregow muistutti, että tulevaisuuden ilmastonmuutos riippuu pitkälti ihmiskunnan päästöistä ja tiukimmassakin päästöskenaariossa ilmasto lämpenee vielä noin 2–3 astetta. Samalla riski keikahduspisteiden ylitykseen kasvaa. Gregowin mukaan tulevaisuuden kaupunkien tulee kestää muuttuvaa ilmastoa ja tarjota ilmastonkestäviä palveluita asukkailleen.

”Suomessa kaupungistumisaste on yli 70 % ja tulevaisuudessa yhä useampi suomalainen asuu kaupunkimaisilla alueilla. Ilmastonmuutoksen seurauksena kaupunkien on varauduttava sekä hitaasti kehittyviin keskimääräisten ilmasto-olojen muutoksiin että sään ääri-ilmiöiden muutoksiin. Keskeistä on tunnistaa paikalliset sää ja ilmastoriskit sekä kehittää ilmastokestäviä ratkaisuja ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa sää- ja ilmastoriskienhallinnan edistämiseksi.” – Hilppa Gregow, Tutkimusprofessori ja yksikönpäällikkö, Ilmatieteen laitos

Uusi hallitusohjelma päättää kuntien ilmastotyötä tukevat ohjelmat – jatkossa korostuvat muut rahoituskeinot, verkostot ja vapaaehtoisuus

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman päällikkö Olli-Pekka Pietiläinen kuvasi puheenvuorossaan kuntien ilmastotyön merkitystä osana Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista. Petteri Orpon hallituskaudella kuntien ilmastotyötä tukevat ohjelmat ovat päättymässä ja kuntien ilmastosuunnitelmia koskeva velvoite on poistumassa ilmastolaista. Pietiläisen mukaan kuntien aktiivista ilmastotyötä tarvitaan jatkossakin paikallisen ilmastotyön mahdollistamisessa ja vauhdittamisessa. Uuden hallitusohjelman myötä kuntien ilmastotyö kuitenkin pohjautuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja verkostoitumiseen.

Suomessa kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää lisätoimia erityisesti maankäyttösektorilla, jolla tarkoitetaan maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön muodostamaa kokonaisuutta. Maankäyttösektorilla päästöjä voidaan vähentää erityisesti turvemaiden käytössä sekä ehkäisemällä metsien muuttumista muuhun maankäyttöön.

Kuntien ilmastotyöhön kaivataan rohkeutta, päättäväisyyttä ja konkretiaa

Seminaarin paneelikeskustelussa puitiin kuntien ilmastotyön haasteita ja mahdollisuuksia. Mukana keskustelussa olivat ELY-keskusten johtava ilmastoasiantuntija Maaria Parry, Espoon kaupungin kehittämispäällikkö Mari Päätalo, Kuntaliiton ilmastopolitiikan asiantuntija Pauliina Jalonen sekä Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Laura Saikku ja Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Liisa Kulmala. Keskustelun moderaattorina toimi Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian yhteyspäällikkö Mikko Posti. Kuntien ilmastotyön vauhdittamisen kannalta keskeisenä lähitulevaisuuden haasteena nousi esille tiedon ja käytännön yhdistäminen. Vaikka ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista on saatavilla laajalti tietoa ja työkaluja, haasteena on ollut saattaa tieto tehokkaasti käytäntöön. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisessä alueellisen ja paikallisen tason toimet ovat etenemässä eri vaiheissa ja sopeutumistyötä toimeenpannaan vaihtelevasti. Ilmastotoimien vauhdittamista edistävistä keinoista esille nousivat erityisesti panostukset riittävän osaamisen ja tietotaidon varmistamiseksi. Lisäksi peräänkuulutettiin rohkeutta eri tasolla toimivilta päätöksentekijöiltä luoda edellytyksiä paikallistason toimille.

Seuraava Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit -seminaari järjestetään 14.12.2023

Ilmastokestävät ja -neutraalit kaupungit -seminaarisarjan tavoitteena on jakaa tuoreinta tutkimustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista kaupunkiympäristöissä ja tukea tiedemaailman, kuntien ja kaupunkien sekä muiden yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla toimivien sidosryhmien vuoropuhelua ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisestä. Seuraava seminaarisarjan tilaisuus järjestetään torstaina 14.12. Klo 9.30-11.30 Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian tiloissa Helsingin keskustassa. Tilaisuuden teemana on liikenne. Onko mielessäsi aihe, joka sopisi tulevaan seminaaritapahtumaan? Haluaisitko olla mukana tilaisuudessa? Tapahtuman sivu löytyy täältä.

Ota yhteyttä:

  • Saara Leppänen, Ilmatieteen laitos, saara.leppanen@fmi.fi
  • Mikko Posti, Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria, mikko.posti@helsinki.fi