Skip to content

Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit -seminaarissa puitiin kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointia

Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit -seminaari järjestettiin 27.3.2024 Ilmatieteen laitoksella ja etäyhteyksin. Seminaari toi tällä kertaa yhteen ajankohtaisia teemoja kaavoituksen ilmastovaikutuksien arvioimisesta ja huomioimisesta muun muassa Tampereelta, Lahdesta ja Helsingistä. Tapahtuman järjestivät Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopiston kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria osana Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisen ilmakehän ja ilmaston lippulaivaohjelmaa (Atmosphere and Climate Competence Center, ACCC).

Kaavoituksessa tarvitaan yhteisiä käytänteitä ilmastovaikutuksien arvioimiseen ja huomioimiseen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylitarkastaja Veera Lyytikäinen totesi seminaarin avauspuheenvuorossa, että kaikilla kaavoilla on ilmastovaikutuksia, joiden arviointia ja huomioimista tulisi edistää. Kaavoituksella voidaan vaikuttaa muun muassa liikkumisen määrään ja kulkumuotoihin, energian käyttöön, tuotantoon ja varastointiin, materiaalien käyttöön, hiilinielujen ja -varastojen ylläpitoon ja kasvattamiseen sekä alueen edellytyksiin sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

”Parhaillaan kaavoittajat työskentelevät suunnitelmien parissa, jotka ulottuvat Suomessa vuoteen 2035 asetetun hiilineutraalisuustavoitteen jälkeiseen aikaan” – Veera Lyytikäinen

Lyytikäisen mukaan keskeisenä haasteena on kaavoituksen ja rakentamisen pitkä aikajänne. Parhaillaan kaavoittajat työskentelevät suunnitelmien parissa, jotka ulottuvat Suomessa vuoteen 2035 asetetun hiilineutraalisuustavoitteen jälkeiseen aikaan. Suunnittelun tueksi onkin noussut esiin tarve yhtenäistää kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnin ohjeistuksia ja käytänteitä. Tähän tarpeeseen ollaan parhaillaan vastaamassa päivittämällä vuonna 2015 julkaistu Ympäristöministeriön Ilmastovaikutuksia edistävä kaavoitus -opas. Päivitetty yleisopas kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnista on tarkoitus julkaista vuoden 2025 aikana.

Millaisia käytännön lähestymistapoja kaavan ilmastovaikutuksien arviointiin ja huomiointiin on eri kaupungeissa?

Tampereella kehitetty arviointityökalu tuottaa tietoa kaavoituksen ilmastovaikutuksista suunnittelun ja päätöksenteon tueksi

Tampereen kaupungin paikkatietoasiantuntija Erno Mäkinen esitteli seminaarissa yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointiin kehitetystä työkalusta, jonka avulla on tarkoitus lisätä suunnittelua ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä nykyisestä että tulevaisuuden vaihtoehtoisten kasvu- ja kehitysskenaarioiden päästö- ja hiilinieluvaikutuksista. Työkalun avulla on tunnistettu esimerkiksi Tampereen kantakaupungin vanhan rakennuskannan energiakorjausten huomattavia vaikutuksia yhdyskuntarakenteen hiilidioksidipäästöihin. Työkalu on kehitetty osana Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa mutta se soveltuu yleiskaavan vaikutusten arviointiin sekä asemakaavojen ohjelmointiin myös muissa kaupungeissa. Työkalua onkin jo hyödynnetty esimerkiksi Espoossa ja Jyväskylässä ja parhaillaan työkalun jatkokehitykseen etsitään uusia rahoitusmahdollisuuksia ja kumppanuuksia. Lisätietoja: erno.makinen@tampere.fi

Lahdessa on luotu uusia yleiskaavamerkintöjä ilmasto- ja luontovaikutusten huomioimiseksi

Lahden kaupungin yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi esitteli Lahden kaupungin ilmasto- ja luonnonsuojelutyötä yleiskaavoituksen näkökulmasta. Parhaillaan meneillään on kuuden oikeusvaikutteisen kaavakartan kokonaisuus, joiden tarkoituksena on edistää kaupungin strategisia kestävän kaupungin tavoitteita muun muassa liikkumisen, kulttuuriympäristön, kiertotalouden sekä sini- ja viherrakenteiden osalta. Esimerkiksi viherrakenteen osalta on tehty laajaa selvitystyötä, jonka pohjalta on luotu uusia kaavamerkintöjä muun muassa ekosysteemipalveluille sekä merkittäville luontoverkostoille ja arvokkaille luontotyypeille. Sääksniemen mukaan Lahdessa ollaan pilotoimassa uutta kaavamerkintää myös potentiaalisille ekologisen kompensaation hyvitysalueille. Lisätietoja: johanna.saaksniemi@lahti.fi

Helsingissä ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista edistetään rakentamisessa muun muassa hiilijalanjälkiohjauksella ja viherkertoimella

Helsingin kaupungin ilmastotiimin projektipäällikkö Johanna af Hällström esitteli kaavoituksen ilmastotyötä rakentamisen näkökulmasta. Tärkeimpinä toimenpiteinä mainittiin muun muassa vähäpäästöisen betonin käyttö infrahankkeissa sekä esirakentamisen päästöjen vähentäminen. Helsingin kaupunki on ottamassa käyttöön myös rakentamisen hiilijalanjälkiohjauksen asuinkerrostalojen osalta. Rakentamisen hiilijalanjälkilaskennassa noudatetaan Ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmää. Tavoitteena on, että hiilijalanjälkiohjaus koskisi jatkossa myös laajemmin rakentamisen eri käyttötarkoitusluokkia vuonna 2025 voimaan astuvan uuden rakentamislain mukaisesti. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi Helsingin asemakaavoituksessa on käytössä muun muassa tonttikohtainen viherkerroin, jonka tavoitetasoilla pyritään varmistamaan riittävän viherpinta-alan säilyminen tonteilla. Lisäksi Helsingissä on otettu käyttöön alueellinen viherkerroin -työkalu, joka tukee kaavasuunnittelua mahdollistamalla laajemman alueellisen ja kaupunginosakohtaisen tarkastelun. Lisätietoja: johanna.afhallstrom@hel.fi

Kohti ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua

Ilmatieteen laitoksen Ilmastonmuutos ja tulevaisuuden kaupungit -tutkimusryhmän päällikkö Thomas Kühn korosti kommenttipuheenvuorossaan kaupunkien merkitystä ilmastoriskien hallinnan näkökulmasta. Kühnin mukaan kaupungit ovat ilmastoriskien näkökulmasta eräänlaisia kuumia pisteitä, sillä suurin osa ihmisistä asuu kaupunkialueilla. Täten suuri osa päästöistä syntyy kaupungeissa ja ilmastonmuutoksen väistämättömiin vaikutuksiin sopeutumiseksi tarvitaan ratkaisuja juuri kaupunkialueilla.. Alueidenkäytön suunnittelussa, kaavoituksessa ja rakentamisessa voidaankin monin keinoin edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista, mutta tietoa eri keinoista ja niiden yhteisvaikutuksista tarvitaan enenevissä määrin. Kevään 2024 aikana julkaistava Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen kehittämä opas kokoaa yhteen laajan kirjon tutkittua tietoa ja esimerkkejä käytännön ratkaisuista ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun edistämiseksi suomalaisissa kaupungeissa. Lisätietoa: thomas.kuhn@fmi.fi

Seuraava Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit -seminaari järjestetään 16.5.2024

Ilmastoneutraalit ja -kestävät kaupungit -seminaarisarjan tavoitteena on jakaa tuoreinta tutkimustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista kaupunkiympäristöissä ja tukea tiedemaailman, kuntien ja kaupunkien sekä muiden yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla toimivien sidosryhmien vuoropuhelua ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen

sopeutumisen edistämisestä. Seuraava seminaarisarjan tilaisuus järjestetään torstaina 16.5.2024 Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian tiloissa Helsingin keskustassa. Tapahtumaan pääsee mukaan myös etänä.

Lisätietoja:

Lisää aiheesta: